Naši ciljevi

Ciljevi
 1. stručno usavršavanje članova
 2. informisanje članova o izmenama i dopunama relevantnih zakona, donošenju novih zakona i podzakonskih propisa i novinama u zakonodavstvu
 3. ostvarivanje saradnje i čvršćeg povezivanja između članova
 4. podizanje kvaliteta poslovnih odnosa
 5. negovanje dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala
 6. zaštita interesa svojih članova
 7. pružanje informacija o mogućnostima ulaganja u Srbiju
 8. uspostavljanje kontakata i ostvarivanje saradnje sa državnim organima u Republici Srbiji, a u cilju poboljšanja uslova za strana ulaganja i poslovanje
 9. saradnja sa drugim pravnim i fizičkim licima i državnim organima na osmišljavanju i realizaciji projekata koji su u skladu sa ciljevima Udruženja
 10. saradnja sa privrednim komorama i privrednim asocijacijama u zemlji i inostranstvu
Oblast delovanja
 1. unapređivanja stručnog usavršavanja svojih članova organizovanjem svih oblika stručnog usavršavanja u oblasti tržišne ekonomije
 2. organizovanja stručnih predavanja, seminara, savetovanja, kurseva, tribina iz oblasti tržišne ekonomije i komplementarnih disciplina, priređivanje prezentacija i promocija uspešnih projekata, kulturnih i sportskih susreta
 3. objavljivanja članaka i drugih tekstova iz oblasti tržišne ekonomije
 4. negovanja odnosa sa medijima i upoznavanja javnosti sa važnim pitanjima za privredu
 5. pružanja pravovremenih i kvalitetnih informacija radi pronalaženja potencijalnih partnera, ino-partnera i njihovog međusobnog povezivanja
 6. saradnje sa domaćim, međunarodnim i stranim organizacijama koje imaju srodne ciljeve
 7. promovisanja odnosa sa vodećim ličnostima i institucijama u zemlji i inostranstvu
 8. drugih aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi Kluba, u skladu sa zakonom i Statutom